wrapper

Beaking News

Ứng dụng Excel

Phần mềm kế toán excel dùng cho đơn vị hành chánh sự nghiệp

Phần mềm kế toán excel dùng cho đơn vị hành chánh sự nghiệp. Nếu mở File lên mà nó ở Sheet này là máy bạn chưa thiết lập chế độ cho phép chạy Macro đó nhé.

Read more

Phần mềm kế toán Excel đơn giản quyết định 48 và 15

Phần mềm kế toán Excel đơn giản quyết định 48 và 15, các bạn tham khảo giao diện của phần mềm và xem hướng dẫn sử dụng nhé.

Read more

File excel kế toán theo hình thức NKC theo TT 200/2014/TT-BTC

File làm excel kế toán theo hình thức nhật ký chung, đã cập nhật theo chế độ kế toán 2015 - TT 200/2014/TT-BTC. Ở phần báo cáo tài chính có ghi chú công thức để các bạn tiện tham khảo

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family