wrapper

Beaking News

Thủ thuật Excel

Đặt mật khẩu bảo vệ du lieu cho bảng tính Excel

Excel là phần mềm hữu dụng trong kế toán, thống kê, file Excel thường có nhiều số liệu quan trọng, vậy làm thế nào để tránh việc xem lén, xem trộm file excel của bạn?

Read more

Một số thủ thuật thao tác trên Sheet của Excel

Trên Excel cho phép tạo ra nhiều Sheet giúp dễ dàng làm việc hơn thay vì phải mở nhiều cửa sổ giống như các ứng dụng khác. Những thiết lập mặc định trên các Sheet trong Excel bạn hoàn toàn có thể thay đổi để phù hợp với các thao tác làm việc với Sheet trong Excel. Bài viết dưới đây giới thiệu vài Thủ thuật thao tác trên Sheet của Excel.

Read more

Chuyển dữ liệu Excel từ dạng cột thành dòng

Khi làm việc với Excel bạn đang biểu diễn dữ liệu theo dạng cột, sau đó lại thấy trình bày theo dạng hàng lại hợp lí hơn, chẳng lẻ mình phải làm lại từ đầu sao, có một điều may mắn là ta có thể Chuyển dữ liệu EXCEL từ dạng cột thành hàng.

Read more

Thay đổi Font chữ, size chữ mặc định trong Excel

Khi làm việc với Excel có thể chúng ta thường xuyên sử dụng một Font chữ và môt size chữ nào đó, chẳng hạn tôi thường dùng Font Time new Roman, size 12. Như vậy để không mất thời gian định dạng lại font chữ và size mỗi khi sử dụng ta phải tiến hành Thay đổi Font chữ size chữ mặc định trong Excel.

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family