wrapper

Beaking News

Thủ thuật Excel

Sắp xếp nhiều cửa sổ làm việc trên Excel cùng lúc

Excel cho phép hiển thị cùng lúc nhiều bảng tính excel và cho phép bạn tùy biến, sắp xếp cửa sổ làm việc trên excel. Sau khi thiết lập các tùy biến, chúng ta có thể lưu thành một tập tin workspace (không gian làm việc) .xlw để sử dụng lại sau này.

Read more

Thủ thuật nhập liệu cùng lúc nhiều sheet trên Excel

Khi làm việc với excel đôi lúc bạn cần nhập liệu cùng lúc nhiều sheet, để làm được việc này chúng ta có thể  làm theo 2 cách: dùng công cụ Group các sheet lại với nhau để có thể nhập đông thời nhiều sheet, hoặc dùng dòng lệnh VBA để group các sheet tự động.

Read more

Thủ thuật ẩn sheet excel không cho dùng lệnh unhide để hiện ra

Khi sử dụng excel nhiều lúc ta cần ẩn các sheet quan trong đi không cho người khác xem, thí dụ như 1 sheet chứa những vùng làm dữ liệu cho Data Validation, Combobox, những tên biến và giá trị biến dùng làm const trong VBA, những thông tin nhạy cảm và những thứ khác…

Read more

Thủ thuật khóa và bảo vệ những ô có chứa công thức

Trên một bảng tính excel thường chúng ta sẽ phải dùng đến nhiều công thức, và khi chia sẻ bảng tính cho mọi người, có thể bạn không ai có thể can thiệp (xóa, sửa…) những vào những ô có chứa công thức.

Read more

For using special positions

Special positions is: sticky_left, stickey_right, notice, tool_bottom. You can use them for any module type. And to use, please go to Module Manager config your module to your desired postion.

You can disable by:

  • Go to Administrator » Template Manager » Your_Template » Tab: Advanced » Use special positions » select: No for all special positions
  • Go to Administrator » Module magager » Your_Module(by postion: sticky_left/stickey_right/notice/tool_bottom) » Status: Unpublish for that module

For customize module in special position

The solution is used Module Class Suffix. You can customize button, module content follow Module Class Suffix

Ex: Module Class Suffix: bg-white @bullhorn then:
- Class of buttom is 'icon-bullhorn'. If without @... the default is 'icon-pushpin'. You can find the full icons of usage at Font Awesome  
- Class of module is 'bg-white'

Template Settings

Color

For each color, the params below will give default values
Blue Green Red Radian
Select menu
Google Font
Body Font-size
Body Font-family